Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevín

 06.04.2022

Východoslovenská distribučná, a.s., a poverený poskytovateľ služieb - Davies, s.r.o., Bratislava - oznamujú verejnosti, ale najmä vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Ide o dreviny, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy. Je potrebné to vykonať v požadovanom termíne - do 15 dní.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov: Upozorňujeme na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrlckého vedenia.

Ďalej oznamujeme plánovaný výrub drevín a krovitých porastov v predpokladanom termíne jeho realizácie od 1.4.2022 do 1.4.2023.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny a krovité porasty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nadzemného elektrického vedenia v obci Vyšná Polianka.

Celé znenie oznamov si môžete prečítať v priložených prílohách.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >