SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozemkové spoločenstvo obce Vyšná Polianka

Obhospodárovanie lesa patrí k bežným činnostiam ľudí od nepamäti. Les slúži nielen ako domov pre živočíchy, ale ponúka aj veľa možností pre ľudí. Je to predovšetkým zber húb a lesných plodov, turistika, ale tiež ťažba drevnej hmoty, čo patrí k úlohám lesného hospodárstva. Iné funkcie lesa sú významné pre celú ľudskú spoločnosť. Ide najmä o vodozádržnú funkciu, ochranu ornej pôdy, produkciu kyslíka, filtráciu vzduchu, pohlcovanie prachu či v neposlednom rade regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu. Význam lesa je skutočne veľký, preto je potrebné si naše lesy chrániť a starať sa o ne.

Z tohto dôvodu začali vznikať rôzne spoločenstvá ako pozemkové, lesné alebo pasienkové. V našej obci je založené Pozemkové spoločenstvo obce Vyšná Polianka, ktoré funguje od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Spoločnosť je registrovaná ako združenie fyzických osôb bez právnej subjektivity. Lesná pôda a les boli prevzaté od Vsl š.p. OLZ Bardejov dňa 4.11.1993.

Zaregistrované bolo dňa 23.4.2008 podľa Registra pozemkových spoločenstiev NLC Zvolen, ktoré sú verejnosti voľne prístupné. Väčšia zmena nastala po prevzatí zarastených pasienkov od štátnych lesov v roku 2012, čím sa výmera zväčšila z 37 ha na 118 ha, ktoré doteraz obhospodáruje Pozemkové spoločenstvo obce. 

Účelom spoločenstva je, aby úspešne a hospodárne vykonávalo pestovnú činnosť, ťažbu a spracovanie drevnej hmoty. Všetko musí byť v súlade s osobitnými predpismi a je potrebné dodržiavať stanovy platiace pre toto spoločenstvo. Majetok sa obhospodáruje ako celok so starostlivosťou riadneho odborného lesného hospodára. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov, do ktorého sa zapisujú potrebné osobné údaje, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva či dátum zápisu do zoznamu. 

Orgánmi spoločenstva sú:

  • zhromaždenie
  • výbor
  • dozorná rada
  • iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou v spoločenstve.

SÍDLO:
Peter Špik
Vyšná Polianka 21
086 36 Nižná Polianka