SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ:

Sídlo:
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21
086 36 Nižná Polianka
Slovenská republika

Email: starosta@vysnapolianka.sk

IČO: 00322709

ZODPOVEDNÁ OSOBA:

v zmysle čl. 37 GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. §44 Zákona č.18/2018 Z.z. 

Meno: Peter Petruš

Sídlo:
IGNITE, s.r.o.
Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov 

E-mail: petrus@centrum.sk
Telefón: 0948 765 122

IČO: 47471921

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania.

Sídlo:
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Telefón: 02 / 3231 3214


Podľa §2 zákona 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov je osobným údajom:

údaj týkajúci sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Informácie o účele spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené

Prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené. Je to aj v prípade, ak údaje nie sú získané priamo od dotknutej osoby. Osobné údaje smie prevádzkovateľ použiť len na účely, na ktoré boli určené, spracovať ich s dobrými mravmi a zabezpečiť, aby sa následne nespracovali spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmto spôsobom. 

Spracovanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu. Musí byť zabezpečené, aby osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, zachovali povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu. 

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, chráni ich pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím či zverejnením.

Právo na prístup k osobným údajom podľa §21 zákona č. 18/2018:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Zákonnosť spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné:

- na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
- podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
- na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
- na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
- na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť:
- súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
- okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
- povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov, alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku, 
- možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov:

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností,

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním,

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.


Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi zásadami:

Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie, napr. na účel archivácie, štatistický, vedecký alebo účel historického výskumu, ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.

Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, štatistický, vedecký alebo na účel historického výskumu.

Práva dotknutej osoby:

Právo na opravu osobných údajov - prevádzkovateľ musí bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje alebo so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov ich doplniť.

Právo na výmaz osobných údajov - prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať požadované osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Ide o situácie, keď osobné údaje už nie sú potrebné na daný účel alebo keď dotknutá osoba odvolá súhlas či namieta spracúvanie osobných údajov. Tiež vtedy, ak sa zistí, že boli spracované nezákonne alebo ich prevádzkovateľ zverejnil.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - prevádzkovateľ môže obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak: 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto vymazania len obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.