SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Každá obec má už od svojej prvotnej histórie vlastné symboly vyobrazené v rozličných podobách. Ide hlavne o erby, vlajky a pečate, ktorých podoba, farebné prevedenie či tvar nie sú náhodné, ale odrážajú život a tradície danej oblasti. Predpokladá sa, že hlavnou príčinou vzniku erbov bolo, aby sa rytierské družiny vedeli navzájom rozlišovať a identifikovať. Rokmi sa ich podoby a vyobrazenia menili, avšak  ich dnešná podoba sa presne riadi pravidlami heraldiky.

Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b má obec právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Pri tvorbe obecného erbu sa ako predloha použil motív zachovaný na historickej pečati a návrh obecného erbu v popise znie:
V červenom štíte v zelenej pažiti striebroodetý muž v zlatej veste, zlatých topánkach a zlatom klobúku, držiaci zlaté ľavošikmo sklonené hrable.

V administratívnej praxi v minulosti používal richtár na potvrdzovanie obecných písomností obecné pečatidlo. Najstarší známy odtlačok pečatidla je z roku 1787 zachovaný na písomnosti z 13. decembra 1787. Obecné pečatidlo vyhotovil nám neznámy rytec, ktorý je autorom mnohých obecných typárií z uvedeného roku. Aj v tomto pečatidle použil svoj „rukopis“, ktorý je charakteristický výrazným perlovcom. Majuskúlnym písmom je v kruhopise uvedené SIG: (illum) FEL (sö) : POLYANKA:1787: (v preklade: pečať Vyšná Polianka). V pečatnom poli je vyobrazený muž stojací na pažiti a držiaci v rukách hrable. Ako motív si rytec vybral jeden z tradičných úkonov pri poľnohospodárskych prácach a to hrabanie pokosenej trávy.