SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

Dejiny hasičstva na Slovensku siahajú až do stredoveku, kedy novšie stupne organizácie ľudskej spoločnosti s väčšou sídelnou koncentráciou už vyžadovali organizovanú formu boja proti požiarom. Dôvodom bol najmä fakt, že stavby v tej dobe boli postavené hlavne z dreva, a preto často dochádzalo k požiarom. Prvé preventívne opatrenia proti vzniku požiarov sú v Bardejove známe z roku 1428.

V roku 1894 bola pre obce Vyšná Polianka, Varadka a Ondavka založená hasičská čata patriaca k XXXIV. Dubovianskej stotine, ktorej veliteľom bol miestny učiteľ Michal Oleár.

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený pravdepodobne v druhej polovici 20. rokov 20. storočia a mal 30 členov. Veliteľom bol Fedor Roháč, zástupcom Ján Roman, tajomníkom Adam Roman a veliteľom oddielu samaritánov Juraj Roman. Spolu riadili činnosť 10-členného DHZ v roku 1939. Z hasičskej techniky sa používala ručná dvojkolesová striekačka. Zmena nastala v októbri 1947 po schválení stanov DHZ a za veliteľa bol zvolený Fedor Kučeravý.

Noví funkcionári boli zvolení v roku 1954, pričom predsedom sa stal Michal Ivančin, veliteľom Ján Dupej, tajomníkom Ján Ivančin, referentom pre prevenciu Peter Ivančin a referentom pre výcvik Michal Špik. Významnou udalosťou bolo postavenie budovy požiarnej zbrojnice a dodanie novej motorovej striekačky 8D. V priebehu ďalších rokov sa funkcionári menili a ak to bolo možné, hasičské družstvo sa zúčastňovalo obvodových a okresných súťaží, občas mali aj úspech. Za mimoriadne zásluhy bol v roku 1999 vyznamenaný Mikuláš Kusajla.

Dňa 13.12.2013 na základe zriaďovacej listiny sa premenovali na DHZO Vyšná Polianka. Predmetom činnosti je vykonávať zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Aktuálne má DHZO 26 členov, z toho sú 3 ženy a predsedom je Peter Želinský. V rámci odbornej prípravy vykonávajú teoretickú a praktickú prípravu členov DHZ, predseda a 1 člen sa v auguste 2020 zúčastnili odborného školenia na základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Koncom septembra prešiel zdokonaľovacou prípravou aj strojník. Je vytvorené jedno súťažné družstvo.

Výbor DHZO:

Predseda - Peter Želinský
Veliteľ - Peter Špik
Pokladník - Pavol Špik
Ostatní členovia

Technika: 

  • Hasičská striekačka PS 8 a PS 12
  • Elektrocentrála
  • Tlakové čerpadlo
  • Hadice a prúdnice
  • Hasičský vak a iné

Ich činnosť priamo v obci zahŕňa preventívne protipožiarne kontroly niektorých rodinných domoch, ďalej sa venujú jarnému upratovaniu vodných tokov a ich okolia, pričom do pripravených vriec vyzbierajú odpadky. Starajú sa aj o ochranu lesov, úrody, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru robí veliteľ alebo iní členovia kontrolu a osvetu po dedine a upozorňujú občanov, aby nevypaľovali na záhradách. V zime počas hlavného vykurovacieho obdobia dohliadajú na predchádzanie nežiaducich javov. Tiež v prípade potreby sa dokážu zapojiť do odhŕňania snehu, aby sa zabezpečil prechod nielen k verejne využívaným stavbám ako chrámy, cintorín, obecný úrad, ale aj k požiarnej zbrojnici či v prípade núdze k rodinným domom.

V rámci celoslovenskej štruktúry je najvyšším orgánom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Republikové valné zhromaždenie DPO SR.

História tejto organizácie siaha do roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota a jej poslanie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru. Odvtedy sa zakladali stále ďalšie a ďalšie dobrovoľné hasičské zbory a ich počet je v súčasnosti približne 2221, pričom jedným z nich je aj DHZO Vyšná Polianka.

ZDROJE:

  • História a súčasnosť hasičstva v okrese Bardejov, 2006, Mgr. Jozef Petrovič, Alojz Straka, Ing. Miroslav Rybár
  • Obecné dokumenty
  • https://www.dposr.sk