SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi starosta. 

Zároveň:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. 
    (podľa § 16 Zákona o obecnom  zriadení č. 369/1990 Zb.)

Spôsob zriadenia samosprávy

Obec Vyšná Polianka bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. 23. - 24.11.1990. 
Týmto dňom zanikli národné výbory všetkých stupňov, ktoré boli od svojho vzniku v roku 1944 budované ako miestne orgány štátnej moci a správy. Ide o ustanovenia, ktorými sa nadobudnutím účinnosti tohto zákona zabezpečil prechod pôsobnosti zo sústavy národných výborov na obce, ktoré zároveň získali autonómne postavenie v rozhodovaní o miestnych záležitostiach. Začal sa nový, demokratický model verejnej správy.

Orgány obce