Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Poslanci OZ

Zástupca starostu obce:
- Peter Želinský


Poslanci obecného zastupiteľstva:
- Peter Špik
- Ján Špik

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva slávnostne zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva na 1. ustanovujúcom zasadnutí dňa 28.11.2022. Tentokrát sa volili len 3 poslanci.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky a rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
1) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, kontrolovať hospodárenie s ním;

2) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; 

3) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

4) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok;

5) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku;

6) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;

7) uznášať sa na nariadeniach;

8) určiť plat starostu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie;

9) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat, schvaľovať mu odmenu;

10) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov;

11) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;

12) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;

13) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce;

14) vydávať súhlas s pričlenením obce.

Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, skrátené znenie.